Quickscan

Quickscan Wet Natuurbescherming

Een quickscan in het kader van de Wet Natuurbescherming bestaat uit een éénmalig veldbezoek. Het veldonderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in het (mogelijk) voorko­men van binnen de wet beschermde plant­­en- en diersoorten. Daarbij zal worden bepaald of een (negatieve) effecten te verwachten zijn op eventueel in de omgeving aanwezige natuurgebieden. Aan de hand van dit veldbezoek zal worden beoordeeld of de voorgenomen plannen (mogelijk) in strijd zijn met de Wet Natuurbescherming en wat de mogelijkheden zijn om dit te voorkomen.

Het onderzoek kan binnen enkele weken na opdrachtverlening worden uitgevoerd. Het conceptrapport kan vervolgens enkele week na het veldonderzoek worden opgeleverd.